<
hledej
Návštěv :
Celkem : 2563
Týden : 10
Dnes : 2
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 19.10.2021 20:34:02

Administrace

  Ceník: registrační poplatek 20,- Kč

 

 

Služby: půjčování knih a časopisů

             možnost půjčení knih z výměnných fondů MK Břeclav

             přístup k internetu

             MVS

 

 

 

  VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 

                    Místní knihovny v Pouzdřanech,základní knihovny

 

 

1.Místní knihovna je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých

   provozních místnostech,a to prezenčním i absenčním půjčováním literatury z vlastního

   fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby,prováděním kulturně výchovné

   činnosti pro veřejnost a zajišťováním informačních služeb.

 

2.Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu.Čtenářem se může stát každý

   občan České republiky i cizinci.Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným

   souhlasem rodiče,nebo zákonného zástupce.Svým podpisem na přihlášce se čtenář

   zavazuje plnit ustanovení půjčovního řádu.Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště.

 

3.Za poskytované služby čtenář zaplatí paušální poplatek za kalendářní rok.

   Paušální poplatek činí 20,-kč pro dospělé i pro děti.

   Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního

   fondu a libovolného počtu návštěv knihovny v kalendářním roce.

 

4.Čtenář si smí najednou vypůjčit  nejvýše 5 knih a 5 periodik.

   Vypůjčené knihy a periodika nesmí půjčovat dalším osobám.

 

5.Výpůční lhůta je 1 měsíc.Knihovna má právo zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů.

   Čtenáři může být výpujční lhůta prodloužena nejvýše dvakrát.

 

6.Za vystavení nového čtenářského průkazu /ztráta/...5,-kč.

 

7.Knihu,která je právě půjčena,si může čtenář zamluvit.Knihovní jednotky,které knihovna

   nemá ve svém fondu,lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpujční služby z jiné

   knihovny.

 

8.Knihovna poskytuje čtenářům bibliograficko-informační službu - informace o dostupné

   literatuře ke studiu, k výkonu povolání,z jiné knihovny.

 

9.Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu,v jakém ji převzal.

   Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit,jinak nese odpovědnost

   za všechny později zjištěné závady.Při ztrátě nebo zničení knihovní jednotky je čtenář

   povinen nahradit způsobenou škodu zajištěním stejného titulu nebo finančně.

 

10.Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit

    písemně ,nebo ústně vedoucí knihovny,příp.obecnímu úřadu.

 

11.Tento půjčovní řád nabývá účinnosti dnem 20.03.1997